ΑΕΠΠ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

Στις 8 Αυγούστου 2017 ορκίστηκε (πατήστε εδώ) ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κ. Φώτης Κατσίγιαννης(Βιογραφικό Σημείωμα), επίτιμος πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

Ο κ. Κατσίγιαννης διορίστηκε στην εν λόγω θέση με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης και ακρόασης στην ειδική μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, όπου έτυχε ευρείας αποδοχής.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις (44394/2017, 54/2017 & 256/2018) του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε θέση μέλους της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με πενταετή θητεία, διορίστηκαν οι κάτωθι:

 1. Γερασιμούλας - Μαρίας ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ του Ανδρέα,
 2. Ιωάννη ΚΙΤΣΟΥ του Δημητρίου,
 3. Μιχαήλ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Χρήστου,
 4. Αγγελικής ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη,
 5. Χρυσάνθης ΖΑΡΑΡΗ του Γεωργίου,
 6. Μιχαήλ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ του Παύλου,
 7. Ευαγγελίας ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ του Ιωάννη,
 8. Μαρίας - Ελένης ΣΙΔΕΡΗ του Διονυσίου,
 9. Μαρίας ΜΑΝΔΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου,
 10. Νικολάου ΣΑΒΒΙΔΗ του Σπυρίδωνος,
 11. Νεκταρίας-Πηνελόπης ΤΑΜΑΝΙΔΗ του Ηλία,
 12. Ειρήνης ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ του Ευαγγέλου,
 13. Ελισάβετ ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ του Χριστοφόρου,
 14. Κωνσταντίνου ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ του Πολύκαρπου,
 15. Χρυσάνθης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα,
 16. Μιχαήλ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου,
 17. Σταυρούλας ΚΟΥΡΗ του Δημητρίου,
 18. Εμμανουέλας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου,
 19. Ιωάννας ΘΕΜΕΛΗ του Γεωργίου,

Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. ορκίσθηκαν στις 22 Ιουνίου 2017 ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.