ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Με το ν. 5036/2023 (Α/77) με τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας", και ειδικότερα με  άρθρο 58 αυτού, τροποποιήθηκε η παρ. 8 άρθρου 1 και έγινε προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ως ακολούθως:    


Άρθρο 58 Ρυθμίσεις για τα γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο της ανάθεσης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 1 και προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016


"1. Η περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4412/2016 (Α’147) επικαιροποιείται ως προς την παραπεμπόμενη νομοθεσία, η περ. δ’ καταργείται, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Για την ανάθεση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: α) η παρ. 2 του άρθρου 14, σχετικά με την υποχρέωση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Ε.Κ.Α.Α., β) η παρ. 4 του άρθρου 105, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης, γ) οι παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 221, σχετικά με τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, δ) [καταργείται], καθώς και ε) η παρ. 4 του άρθρου 316, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης.»

2. Στο άρθρο 221 του ν.  4412/2016 προστίθεται παρ. 13 ως εξής: 13. Για την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1.»

Περισσότερα

 

  1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία 
  2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
  3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4413 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις
  4. Προεδρικό Διάταγμα 38 - Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
  5. Προεδρικό Διάταγμα 39 - Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
  6. Προεδρικά Διατάγματα 57 - Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 58 - Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών