ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία 
  2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
  3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4413 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις
  4. Προεδρικό Διάταγμα 38 - Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
  5. Προεδρικό Διάταγμα 39 - Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
  6. Προεδρικά Διατάγματα 57 - Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 58 - Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών