ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Α.Ε.Π.Π σε πλήρη συγκρότηση αποτελείται από 31 Μέλη, εκ των οποίων 1 Μέλος είναι ο Πρόεδρος, ενώ θεωρείται ως νόμιμα συγκροτημένη αν έχουν διορισθεί τα μισά τουλάχιστον από αυτά.

Ο Πρόεδρος, Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, ο οποίος διαθέτει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού (Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.), επελέγη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίσθηκε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και στις 8 Αυγούστου 2017 ορκίστηκε ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρου Κοντονή.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων για τη θέση των Μελών διενεργήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ενώ ο διορισμός τους έγινε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώπιον του οποίου ορκίσθηκαν.

Η σύνθεση των Μελών της Αρχής είναι η εξής:

1.  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (Πρόεδρος)
2.  ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Μέλος)
3.  ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Μέλος)
4.  ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος)
5.  ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ (Μέλος)
6.  ΖΑΡΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μέλος)
7.  ΘΕΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Μέλος)

8.  ΚΑΝΑΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Μέλος)
9. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μέλος)
10. ΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Μέλος)
11. ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)
12. ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Μέλος)
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος)

14. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Μέλος)
15. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μέλος)
16. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος)
17. ΣΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μέλος)

18. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (Μέλος)

19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μέλος)

20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ (Μέλος)

Η θητεία του Προέδρου και των Μελών είναι πενταετής, ενώ τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π., συντονίζει και κατευθύνει το έργο της και εκδίδει πράξεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα:
• εκπροσωπεί την Α.Ε.Π.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων,
• συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Α.Ε.Π.Π. και των οργανικών της μονάδων και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, μεριμνώντας για την εκτέλεση των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
• μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Α.Ε.Π.Π., τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας,
• ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων της Α.Ε.Π.Π. σε Ολομέλεια και ορίζει τους Προέδρους των κλιμακίων,
• επιβλέπει τη χρέωση των προδικαστικών προσφυγών στα κλιμάκια εκδίκασης.
• συγκαλεί τις συνεδριάσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, στην οποία προεδρεύει.