ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

   

Με την έλευση της νέας χρονιάς η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), μετρώντας μόλις 6 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της, εγκαινιάζει το πρώτο ενημερωτικό της δελτίο.

Όπως είναι γνωστό, η Α.Ε.Π.Π., η οποία συστήθηκε με το άρθρο 347 του Ν. 4412/2016, απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, υποκείμενη μόνον στον έλεγχο της Βουλής. Της Αρχής προΐσταται ο Πρόεδρός της ενώ σε πλήρη σύνθεση αποτελείται κατά το νόμο από τον Πρόεδρο και 30 μέλη, από τα οποία έως σήμερα έχουν νομίμως διοριστεί τα 19 μέλη, κατανεμημένα σε 6 Κλιμάκια, εκ των οποίων το ένα με τετραμελή σύνθεση. Περαιτέρω, η Αρχή αποτελείται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, κατάλληλα καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες και άρτιο διοικητικό προσωπικό.

Η Α.Ε.Π.Π. έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

Τα μέλη της είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μέσα από τις σελίδες του ενημερωτικού μας δελτίου επιδιώκεται η Αρχή να συστηθεί στους αναγνώστες της μέσα από το έργο και τις δράσεις της, αποδεικνύοντας τη ζέση και τη συνέπεια την οποία εξ’ αρχής επιδεικνύουν οι άνθρωποί της, προκειμένου η Αρχή να ανταποκριθεί επάξια στην πρόκληση της παροχής επίκαιρης, αποτελεσματικής και ουσιαστικής έννομης προστασίας στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό μας δελτίο θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση, αποτυπώνοντας σε σύντομη επισκόπηση επιλεγμένες αποφάσεις των Κλιμακίων της Αρχής και προβάλλοντας τις δράσεις που αναπτύσσονται και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στους κόλπους της, με γνώμονα την επικοινωνία του ρόλου της Αρχής, την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της, και κυρίως την εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο νευραλγικό τομέα των δημοσίων συμβάσεων φορέων .

Με την ελπίδα το εγχείρημα τούτο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όσους έχουν εναργή ενασχόληση με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων όπως και με ευχές για μία καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής
τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ
Φώτιος Κατσίγιαννης